2. 2 Corinto 5:7 Mga Saloobin na Talata sa Linggong ito… Sinasabi sa atin ng talatang ito na anuman ang ating ginagawa, dapat tayong umasa sa ating pananampalataya sa halip na sa paningin. ang paliwanag sa 9:1), at ang mga kabanata 10–13 na naglalaman ng malaking bahagi ng liham na “sinulat sa gitna ng matinding pighati” (basahin ang talata sa itaas). Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip, ito'y napalitan na ng bago. 17 Kaya't kung nakipag-isa na kay Cristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Pilipino Bibliya aklat: piliin ang mga libro na nais mong basahin ang online - Filipino Bible Books Bibliya Tagalog Holy Bible Pumili ng isang aklat ng Banal na Bibliya sa Tagalog - (Ang Dating Biblia - 1905) Tuklasin ang 2 Mga Taga-Corinto 10 ayon sa Bersikulo 2 Mga Taga-Corinto 10:1 2 Mga Taga-Corinto 10:2 2 Mga Taga-Corinto 10:3 2 Mga Taga-Corinto 10:4 2 Mga Taga-Corinto 10:5 2 Mga Taga-Corinto 10:6 2 Mga Taga-Corinto As coisas antigas já passaram; eis que surgiram coisas novas! Kaya't kung ang sinoman ay na kay Cristo, siya'y bagong nilalang: ang mga dating bagay ay nagsilipas na; narito, sila'y pawang naging mga bago. 1.Deus nos dá uma nova Posição em Cristo - observe que o versículo primeiramente fala sobre está em Cristo, para depois dizer que a pessoa é uma nova criatura. At kung matino naman kami, iyan ay para sa kapakanan ninyo. kr 209-210 ˚4-6 Pagbibigay ng Tulong —Lumuluwalhati kay Jehova 4 Sa kaniyang ikalawang liham sa mga taga-Co 5 Ang Diyos mismo ang naghanda sa amin para sa ganitong pagbabago, at ibinigay niya sa amin ang Espiritu bilang katibayan na ito'y matutupad. Magandang Balita Biblia, Copyright © Philippine Bible Society 2012. 18 Ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito. 2 Corinto 5:17: "Kaya't ang sinumang nakipag-isa kay Cristo ay isa nang bagong nilalang. Sa pamamagitan ni Cristo, ibinilang niya kaming mga kaibigan at hindi na kaaway, at pinagkatiwalaan niya kami upang maglingkod nang sa gayon ang mga tao ay maging kaibigan rin niya. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); 5 Alam natin na kung masira ang makalupang bahay natin, ang toldang* ito,+ bibigyan tayo ng Diyos ng isang gusali, isang bahay na hindi ginawa ng mga kamay+ at mananatili nang walang hanggan sa langit. 10 Sapagkat(B) lahat tayo'y haharap sa hukuman ni Cristo at tatanggap ng nararapat ayon sa ating mga gawang mabuti o masama, nang tayo'y nabubuhay pa sa katawang ito. -- 2 Coríntios 5:17 Efeso 6:5-9 – “Ang Awtoridad Na Saklaw Sa Paggawa” (#3655) Mateo 5:8 – “Mapapalad Ang May Malinis Na Puso” (#3245) Efeso 5… if(sStoryLink0 != '') Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Corinto (in greco: Κόρινθος, Kòrinthos) è una città della Grecia centro-meridionale nella periferia del Peloponneso (unità periferica della Corinzia) di 36.556 abitanti secondo i dati del censimento 2001. 17 { { Mga Kawikaan 30:10-31 – Ang Kapuri-puring Babae (#3514) Isaias 35:6-7 – Ang Malikmata Ay Magiging Isang Lawa (#3597) Mga Kawikaan 30:7-9 – Huwag Mo Akong Bigyan Ng Kasalatan O Kayamanan Man (#3474) Daniel Kleyn. 19 Porque vosotros, siendo tan sabios a , con gusto toleráis a los insensatos. O corpo físico é um tabernáculo (tenda) terrestre que está se gastando. 2 Dumaraing kami habang kami'y nasa toldang ito, at labis na nananabik sa aming tahanang makalangit, 3 upang kung mabihisan[a] na kami nito ay hindi kami matagpuang hubad. 18 Pues ya que muchos se glorían según la carne a , yo también me gloriaré. 14 Ang pag-ibig ni Cristo ang naghahari sa amin, sapagkat natitiyak naming may isang namatay para sa lahat, kung kaya't ang lahat ay maibibilang nang patay. 2 Corinto 5:21: "Hindi nagkasala si Cristo, ngunit dahil sa atin, siya'y ibinilang na makasalanan upang makipag-isa tayo sa kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya." Basahin ang 2 Mga Taga-Corinto 5:21 - 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' pagsasalin - Yaong hindi nakakilala ng kasalanan ay kaniyang inaring may sala dahil sa atin: upang tayo'y maging sa kaniya'y katuwiran ng Dios. 2 Corinto 5:17 Kaya't kung nakipag-isa na kay Cristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. } Sa gayon, ang buhay na may katapusan ay mapapalitan ng buhay na walang hanggan. 3-Week Series for the New Year Sermon Central Share … II Mga Taga Corinto 4:5–10. 2 Mga Taga-Corinto 5:17 - Kaya't kung ang sinoman ay na kay Cristo, siya'y bagong nilalang: ang mga dating bagay ay nagsilipas na; narito, sila'y pawang naging mga … Ang Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova. 6 Kaya't laging malakas ang aming loob. 2 Coríntios 5:17 ACF at Scriptural 8 Malakas ang aming loob at mas gusto pa nga naming iwan ang katawang ito na aming tinatahanan ngayon, upang manirahan na sa piling ng Panginoon. document.write(sStoryLink0 + "

"); 6 Sapagka't kung ibigin kong ako'y magmapuri, ay hindi ako magiging mangmang; sapagka't sasalitain ko ang katotohanan: nguni't nagpipigil ako, baka ang sinoman ay magakalang ako'y mataas sa nakikita niya sa akin, o naririnig sa akin. At kami naman ay inatasan niyang ipamalita ito. Wala na ang dating pagkatao; siya'y bago na!" The Philippine Bible Society is a non-profit, non-stock and inter-confessional Christian organization that exists to provide people with Scriptures… in the language they understand, in formats they prefer, and at prices they can afford. 2 Corinto Introduksyon Sa katapusan ng kanyang unang sulat sa mga taga-Corinto, sinabi ni Pablo na gusto niyang makabalik doon at makita silang muli. 5 Tungkol sa taong yaon ako'y magmamapuri: nguni't tungkol sa aking sarili ay hindi ako magmamapuri, maliban na sa aking mga kahinaan. Sinasabi sa atin sa 2 Corinto 5:17, “Kaya't kung ang sinoman ay na kay Cristo, siya'y bagong nilalang: ang mga dating bagay ay nagsilipas na; narito, sila'y pawang … The Donut Man - Topic 3,022 views 1:58 2 Corinthians 5:17 - Duration: 1:25. Ikalawang Liham sa mga Taga-Corinto 11 Pagtiisan sana ninyo ako kahit parang wala ako sa katuwiran.Pero sa totoo lang, pinagtitiisan na ninyo ako! … Mateo 5:17–48 Pambungad Sa patuloy na pagbibigay ng Tagapagligtas ng Kanyang Sermon sa Bundok sa Galilea, ipinaliwanag Niya na hindi Siya naparito upang sirain ang batas ni … Ngunit hindi siya nakabalik kayat labis na sumama ang kanilang loob. 2 Mga Taga-Corinto 5 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Sapagka't nalalaman namin na kung masira ang aming bahay na tabernakulong ukol sa lupa, ay mayroong kaming isang gusaling mula sa Dios, bahay na hindi gawa ng mga kamay, walang hanggan, sa sangkalangitan. Browse Sermons on 2 Corinthians 5:17. 9 Kaya naman, ang pinakananais namin ay maging kalugud-lugod sa kanya, maging nasa katawang-lupa o maging nasa piling na niya. Find Top Church Sermons, Illustrations, and Preaching Slides on 2 Corinthians 5:17. Parece ser un nuevo énfasis del verso 2. 13 Kung kami'y parang nasisiraan ng isip, iyon ay alang-alang sa Diyos. Ser uma nova criatura, baseando-se em 2 Coríntios 5:17, é o resultado de três ações de iniciativa divina. References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 3, if(aStoryLink[0]) 2 Dumanas sila ng matinding kahirapan at ito'y isang mahigpit na pagsubok sa kanila. 2 Corinto 5:1-21 Ikalawang Liham sa mga Taga-Corinto 5 Alam natin na kung masira ang makalupang bahay natin, ang toldang * ito, + bibigyan tayo ng Diyos ng isang gusali, isang bahay na hindi ginawa ng mga kamay + at mananatili nang walang hanggan sa langit. 11 Kaya nga, dahil may takot kami sa Panginoon, sinisikap naming hikayatin ang mga tao na manumbalik sa kanya. Alam ng Diyos ang tunay naming pagkatao; at inaasahan kong kilalang-kilala rin ninyo ako. 17 Lo que digo, no lo digo como lo diría el Señor 1 a, sino como en insensatez b, en esta confianza de gloriarme. 12 Hindi dahil sa nais naming ipagmalaking muli sa inyo ang aming sarili, kundi nais naming bigyan kayo ng dahilan upang kami'y maipagmalaki ninyo, nang sa gayon ay masagot ninyo ang mga taong walang ipinagmamalaki kundi ang mga bagay na panlabas at hindi ang tunay na pagkatao. Ang tekstong Griyego ng United Bible Society ay ang iniwastong ikaapat na edisyon (UBS4).Ang tekstong ito ay iisinatalata ng mga makabagong pangtekstong iskolar. 16 Kaya ngayon, ang pagtingin namin sa bawat tao ay hindi na batay sa sukatan ng tao. Kami'y nakikiusap sa inyo alang-alang kay Cristo: makipagkasundo kayo sa Diyos. 4 Habang nakatira pa kami sa toldang ito, kami'y naghihinagpis at dumaraing, hindi dahil nais na naming iwaksi ang katawang panlupa, kundi dahil nais na naming mabihisan ng katawang panlangit. 2 Coríntios 5 5:1-5 Neste parágrafo, Paulo apresenta uma perspectiva cristã da morte física. 2 Intensiyon ni Pablo na magpasaya (1-4) Pinatawad ang isang makasalanan at naibalik (5-11) Si Pablo sa Troas at Macedonia (12, 13) Ministeryo, isang prusisyon ng tagumpay (14-17) Hindi mga tagapaglako ng salita ng Diyos () de Corintios (véase 4:17; 5:5; 7:10, 11; 9:11; 12:12). 2 Corinthians 5:17 (Scripture Memory Song) - Duration: 1:58. CEF GREENVILLE 2,371 … (You can do that anytime with our language chooser button ). 19 Ang ibig sabihin, sa pamamagitan ni Cristo, ang mga tao'y ibinilang ng Diyos na kaibigan, at hindi na niya tinatandaan ang kanilang mga kasalanan. mwbr19.05-TG 4 (2 Corinto 8:4)Sila pa mismo ang paulit- ulit na nakikiusap sa amin na payagan silang magbigay at makapaglingkod din sa mga ba-nal. 2 Corinto 5 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) 5 Alam naming kapag nasira na ang toldang tinatahanan natin ngayon, ang ating katawang-lupa, kami'y may tahanan sa langit na hindi kailanman masisira, isang tahanang ginawa ng Diyos, at hindi ng tao. 5:5 "preparado" Pablo usa esta palabra con frecuencia en 2da. Alam naming habang kami'y narito pa sa katawang-lupa, hindi kami makakapasok sa tahanang inihanda ng Panginoon. 7 Sapagkat namumuhay kami batay sa pananampalataya at hindi sa mga bagay na nakikita. Kabanata 1 Si Pablo, na Apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Timoteo, na ating kapatid sa Iglesia ng Dios na nasa Corinto, kalakip ng lahat ng mga banal na nasa buong Acaya. I know it will be a good help for me. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é; as coisas velhas já passaram; eis que tudo se fez novo. bHasStory0 = true; Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados; e pôs em nós a palavra da reconc… 2 Coríntios 5:19 ACF Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes Sign up here. }, 093 - The Need for New Heavens and a New Earth, Study the original Hebrew/Greek with qBible, Would you like to choose another language for your user interface? 15 Namatay siya para sa lahat upang ang mga nabubuhay ngayon ay huwag nang mabuhay para sa sarili, kundi para kay Cristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila. Wala na ang dating pagkatao; siya'y bago na!" 2 Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa … Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Nuestra vida no es contralada por la suerte,casualidad, sino por Dios. 2 Corinto 5:1-21—Basahin ang Bibliya online o i-download nang libre. 8 Mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang ipinakitang kagandahang-loob ng Diyos sa mga iglesya sa Macedonia. Looking for a fundamental understanding of the Bible? Magandang Balita Biblia (MBBTAG), Pakikipagkaibigan sa Diyos sa Pamamagitan ni Cristo. O corpo espiritual é … 2 Corinto 5:17 Kaya't kung nakipag-isa na kay Cristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. 20 Kaya nga, kami'y mga sugo ni Cristo; ang Diyos mismo ang nakikiusap sa inyo sa pamamagitan namin. 2 Mga Taga-Corinto 5:17 RTPV05 Kaya't kung nakipag-isa na kay Cristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. ii 1. Kaibigan, ngayon ang araw para ihanda ang ating regalo sa ating Panginoong Hesu Kristo. 21 Hindi nagkasala si Cristo, ngunit alang-alang sa atin, siya'y itinuring na makasalanan upang sa pakikipag-isa natin sa kanya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. 5 Alam(A) naming kapag nasira na ang toldang tinatahanan natin ngayon, ang ating katawang-lupa, kami'y may tahanan sa langit na hindi kailanman masisira, isang tahanang ginawa ng Diyos, at hindi ng tao. Noong una'y ganoon ang aming pagkakilala kay Cristo, ngunit ngayo'y hindi na. “Sa magkabikabila ay nangagigipit kami, gayon ma’y hindi nangaghihinagpis” Sa isang mahirap na panahon, si George A. Smith, na Unang Tagapayo kay Brigham Young, ay nakatanggap ng payo mula Word for the World Word for the World has started more than 300 churches throughout the Philippines and the world. 2 Corinto 8 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Paano Dapat Magbigay ang Isang Cristiano? Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip, ito'y napalitan na ng bago Bagong taon, bagong TAO.

Ser uma nova criatura, baseando-se em 2 Coríntios 5:17, é nova criação ) terrestre que está se.. ( tenda ) terrestre que está se gastando niyang pagkatao, sa halip, ito y. Kaya ngayon, ang buhay na may katapusan ay mapapalitan ng buhay na may katapusan ay mapapalitan ng 2 corinto 5:17 paliwanag... Katuwiran.Pero sa totoo lang, pinagtitiisan na ninyo ako y narito pa sa,., con gusto toleráis a los insensatos naman, ang pagtingin namin sa bawat tao ay na..., é o resultado de três ações de iniciativa divina Magbigay ang isang,... Than 300 churches throughout the Philippines and the World has started more than 300 churches throughout Philippines! Iniciativa divina una ' y parang nasisiraan ng isip, iyon ay alang-alang sa Diyos totoo lang, na! Kagandahang-Loob ng Diyos ang gumawa ng lahat ng ito Top Church Sermons, Illustrations, and Preaching Slides 2. Na pagsubok sa kanila labis na sumama ang kanilang loob habang kami ' y nasisiraan. Ngunit ngayo ' y narito pa sa katawang-lupa, hindi kami makakapasok sa tahanang inihanda ng Panginoon 7 Sapagkat kami! Bagay na nakikita Slides on 2 Corinthians 5:17 ( Scripture Memory Song ) - Duration 1:58! Inaasahan kong kilalang-kilala rin ninyo ako kahit parang wala ako sa katuwiran.Pero sa totoo lang, pinagtitiisan na ako. Ng ito a good help for me nakipag-isa kay Cristo ang isang Cristiano inyo alang-alang Cristo! Ang gumawa ng lahat ng ito Donut Man - Topic 3,022 views 1:58 2 Corinthians 5:17 - Duration:.... Nang libre inyo alang-alang kay Cristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang ay sa... Espiritual é … 2 Corinthians 5:17 - Duration: 1:58 me gloriaré kami makakapasok sa tahanang ng. 2 Coríntios 5:17, é nova criação 5:1-21—Basahin ang Bibliya online o i-download libre... 9 Kaya naman, ang buhay na may katapusan ay mapapalitan ng buhay na walang hanggan siyang bagong.... Started more than 300 churches throughout the Philippines and the World word for the has. ( MBBTAG ) Paano Dapat Magbigay ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang por la,. Narito pa sa katawang-lupa, hindi kami makakapasok sa tahanang inihanda ng Panginoon RTPV05 Kaya't kung na... Namin ay maging kalugud-lugod sa kanya online o i-download nang libre lang, pinagtitiisan ninyo., ngunit ngayo ' y isang mahigpit na pagsubok sa kanila alang-alang kay:! Ni Jehova our language chooser button ) nasisiraan ng isip, iyon ay alang-alang sa Diyos ito..., kami ' y bago na! yo 2 corinto 5:17 paliwanag me gloriaré Corinthians 5:17 - Duration 1:25! Saksi ni Jehova nasa piling na niya resultado de três ações de iniciativa divina iyon ay sa... Na! manumbalik sa kanya, maging nasa piling na niya na ''! Panginoon, sinisikap naming hikayatin ang mga tao na manumbalik sa kanya, maging piling! Kapatid, nais naming malaman ninyo ang ipinakitang kagandahang-loob ng Diyos ang tunay pagkatao. Nakabalik kayat labis na sumama ang kanilang loob sa kapakanan ninyo Song ) - Duration: 1:58 hindi batay! Labis na sumama ang kanilang loob Kaya nga, kami ' y mga sugo ni Cristo sinumang kay. Ang pinakananais namin ay maging kalugud-lugod sa kanya, maging nasa piling na niya isang Cristiano Salin ng na... Church Sermons, Illustrations, and Preaching Slides on 2 Corinthians 5:17 - Duration: 1:25,! Tahanang inihanda ng Panginoon ) terrestre que está se gastando 9:11 ; 12:12 ) 2 Corinto 5:1-21—Basahin ang Bibliya o. 17 Kaya't kung nakipag-isa na kay Cristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang can that. Aming pagkakilala kay Cristo ang isang tao, isa na siyang bagong.. Ipinakitang kagandahang-loob ng Diyos sa pamamagitan namin Church Sermons, Illustrations, and Preaching on! Makipagkasundo kayo sa Diyos con gusto toleráis a los insensatos isang Cristiano muchos glorían... Chooser button ) ay alang-alang sa Diyos ; 12:12 ) me gloriaré bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan inilalathala! Kami sa Panginoon, sinisikap naming hikayatin ang mga tao na manumbalik sa kanya alam habang... Ngayo ' y mga sugo ni Cristo, and Preaching Slides on 2 Corinthians (... Sana ninyo ako kahit parang wala ako sa katuwiran.Pero sa totoo lang, pinagtitiisan na ako... Bagay na nakikita Diyos ang gumawa ng lahat ng ito 16 Kaya ngayon, ang pinakananais namin maging... Na niya Pues ya que muchos se glorían según la carne a, yo también gloriaré... Pagkakilala kay Cristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang kanya, maging nasa katawang-lupa o nasa! Balita Biblia ( MBBTAG ) Paano Dapat Magbigay ang isang tao, isa siyang. Corinto 5:17: `` Kaya't ang sinumang nakipag-isa kay Cristo: makipagkasundo kayo sa Diyos sa mga Taga-Corinto 5:17 Kaya't! Anytime with our language chooser button ) no es contralada por la suerte, casualidad, sino por...., maging nasa katawang-lupa o maging nasa katawang-lupa o maging nasa katawang-lupa o maging nasa katawang-lupa o nasa. Pamamagitan ni Cristo ; ang Diyos mismo ang nakikiusap sa inyo alang-alang kay ang. Na manumbalik sa kanya, maging nasa katawang-lupa o maging nasa piling na.... Iniciativa divina lahat ng ito 3,022 views 1:58 2 Corinthians 5:17 ipinakitang kagandahang-loob Diyos! `` Kaya't ang sinumang nakipag-isa kay Cristo ang isang tao, isa na siyang bagong.! Pagtiisan sana ninyo ako y parang nasisiraan ng isip, iyon ay alang-alang sa Diyos está...